Chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ

06/04/2020

Bài viết trình bày những nét chính về chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ qua việc phân tích những số liệu sẵn có từ các Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011 và 2015.