Các Công ước chính về Nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia

25/08/2015

Các Công ước chính về Nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia

 

 1. NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VỀ VIỆC BUÔN BÁN TRẺ EM, MẠI DÂM TRẺ EM VÀ VĂN HÓA PHẨM KHIÊU DÂM TRẺ EM, 2000 (OP-CRC-BC),
  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

                    Việt Nam  phê chuẩn ngày 20/12/2001

 

 1. NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM, VỀ VIỆC LÔI CUỐN TRẺ EM THAM GIA XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 2000 (OP-CRC-AC), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

              Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001

 

 1. HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
  HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH, ban hành ngày 26/10/2012

                   Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW),

              Việt Nam phê chuẩn 2/1982

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
  Minimum Age Convention, 1973 (No. 138),

                  Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ TRẢ CÔNG BÌNH ĐẲNG GIỮA LAO ĐỘNG NAM VÀ LAO ĐỘNG NỮ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ GIÁ TRỊ NGANG NHAU, (Equal Remuneration Convention, 1951 - No. 100)   

             Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM (Convention on the Rights of the Child - CRC)

               Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1991

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)

                 Việt Nam ký ngày 22/10/2007, chưa phê chuẩn

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG VIỆC LÀM VÀ NGHỀ NGHIỆP, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

                  Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997

 

 1. CÔNG ƯỚC VỀ CẤM VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ XÓA BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT, 1999
  (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, No. 182)

                    Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập năm 2000

 

 1. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, 1965 (International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination - ICEFRD).

                   Việt Nam gia nhập ngày 9/6/1981

 

 1. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ, 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR)

                   Việt Nam gia nhập 24/9/1982

 

 1. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ (1966) (International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR)

                 Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982

 

Tham khảo nội dung các công ước này và các công ước quốc tế khác về Nhân quyền tại địa chỉ:

http://hr.law.vnu.edu.vn/cac_cong_uoc_chinh_ve_nhan_quyen?page=8&order=title_1&sort=desc

Thu Hà siu tầm và tổng hợp