Báo cáo phát triển con người của Modoval năm 2014: “Sự phồn vinh của cộng đồng: các mục tiêu quốc doanh và tư nhân vì sự phát triển con người”

03/10/2014

Mục tiêu của bản báo cáo này là chứng minh dựa vào các chứng cứ thực tiễn và cụ thể về việc bằng cách nào và tại sao khu vực tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng trong qua trình hiện đại hóa đất nước Modoval, và  đưa ra các chính sách khả thi tương ứng.

Bản báo cáo gồm 5 chương:

Chương 1 tập trung vào việc xem xét sự phát triển kinh tế và xã hội hiện nay ở Modoval theo các khía cạnh của chỉ số HDI; đồng thời cũng phân tích những yếu tố có tác động kìm hãm sự phát triển ở đất nước này. Từ đó chỉ ra những khu vực chính nên được ưu tiên giải quyết bởi các chính sách phát triển; đồng thời, gợi ý những mối quan hệ bên trong giữa khu vực tư nhân và sự phát triển con người.

Chương 2 chỉ ra những công cụ hữu hiệu mà khu vực tư nhân có thể tham gia hiệu quả hơn cho quá trình phát triển con người tại Modoval. Nhìn chung có 7 cách được nhấn mạnh mà có thể chuyển giao quyền lực cho khu vực tư nhân để đóng góp cho sự phát triển con người và sự hiện đại hóa đất nước, bao gồm: đóng thuế, lao động, sự tham gia vào hệ thống giáo dục, chuyển giao công nghệ, PPP, trách nhiệm xã hội và sự tham gia tham vấn với chính phủ. Sử dụng những công cụ này, khu vực tư nhân có thể đóng góp tích cực cho tất cả các thước đo quan trọng của sự phát triển con người: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thu nhập, cân bằng giới tính (bình đẳng giới, thu hẹp lỗ hổng giữa nông thôn- thành thị và sự phát triển bền vững môi trường).

Một khu vực tư nhân yếu không thể đóng góp cho sự phồn vinh của cộng đồng, vì thế, để bảo đảm cho sự tham gia liên tục và mạnh mẽ của khu vực tư nhân vào quá trình phát triển con người, điều cần thiết là hiểu rõ những điều cần và những khó khăn của các công ty tư nhận tại Modoval. Với sự quan tâm này, chương 3 chỉ ra những trở ngại chính ngăn cản sự phát triển của môi trường kinh doanh và sự liên hệ tới sự phát triển con người. Đặc biệt, chương này thông qua việc so sánh vùng miền đã phân tích các xu hướng hiện nay của sự phát triển khu vực tư nhân ở Modoval, quá trình đã thực hiện và những thách thức trong việc thực hiện các cải cách quy chế, mức độ liên hệ giữa các công ty tư nhân và các nhà chức trách, dòng chảy chính trong môi trường kinh doanh, những vấn đề còn tồn tại trong các chính sách đã kìm kẹp hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân và tác động của mối liên hệ giữa hoạt động của các công ty tư nhân và môi trường.

Chương 4 sử dụng các phương pháp định lượng trực tiếp để cung cấp sự hiểu biết đối tượng của mối liên kết mang tính lịch sử giữa các khu vực tư nhân và sự phát triển con người tại Modoval, vì thế dựa vào sự tương quan và sự thoái lui kinh tế để phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển khu vực tư nhân và việc tăng thu nhập của người dân, sự cải thiện sức khỏe con người và việc tăng cường mức độ giáo dục.

Chương 5: Những kiến nghị được đưa ra trong phần kết luận của bản báo cáo nhấn mạnh các chính sách cho việc chuyển giao quyền lực cho khu vực tư nhân để khu vực này có thể đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển con người tại Modoval. Mặc dù trong chương này không có mục đích cung cấp một sơ đồ với những thước đo cụ thể nhưng điều này định dạng những chính sách ưu tiên đã được theo đuổi bởi các nhà chức trách để làm mạnh mẽ hơn vai trò của khu vự tư nhân trong quá trình chuyển hóa tại Modoval.

Với việc chỉ ra những khu vực chính, nơi mà Chính phủ Modoval cần có các hoạt động liên quan của khu vực tư nhân như là chìa khóa cho sự phát triển ở Chương 1; đề xuất một loạt công cụ hữu hiệu nhằm tăng cường mối liên kết này ở Chương 2; nhấn mạnh những điều đó để trở thành một sự phát triển hợp tác mang tính cạnh tranh, cần loại bỏ các hoạt động trở ngại lên môi trường kinh doanh ở khu vực tư nhân trong Chương 3; phân tích sự mạnh mẽ của mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và sự phát triển con người trong tương lai ở chương 4; và chương 5, tóm tắt lại những đề xuất chính sách có xu hướng chuyển giao quyền lực cho khu vực tư nhân nhằm đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển con người tại đất nước này, Báo cáo phát triển con người của Modoval năm 2014 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nhận định vai trò hữu hiệu của khu vực tư nhân trong phát triển con người không chỉ riêng ở đất nước Modoval mà còn là một gợi ý chính sách cho nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

 

Nguyễn Thắm