Báo cáo phát triển con người Campuchia năm 2011

13/01/2012
Báo cáo phát triển con người của Campuchia năm 2011 tập trung vào vấn đề biến đối khí hậu và sinh kế vùng nông thôn.

Xây dựng khả năng chịu đựng: Tương lai của các cách sinh kế trong cuộc đối phó với sự biến đổi khí hậu
Báo cáo phát triển con người của Campuchia năm 2011 tập trung vào vấn đề biến đối khí hậu và sinh kế vùng nông thôn. Mặc dù Campuchia đang thay đổi nhanh chóng và sự khác nhau giữa nông thôn và thành thị đang trở nên ít rõ ràng hơn, hầu hết người dân vẫn đang tiếp tục dựa vào nền kinh tế nông thôn và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cho dù đã có rất nhiều cuộc chuyển đổi diễn ra trong đất nước này trong những năm gần đây, nhưng nền kinh tế nông thôn vẫn giữ vai trò nền tảng trong sự phát triển quốc gia. Thông qua việc thảo luận về những yêu cầu đặt ra để xây dựng các sinh kế vùng nông thôn trong bối cảnh đối phó với biến đổi khí hậu ở Campuchia, báo cáo này góp phần vạch ra các vấn đề đáp ứng các mục tiêu phát triển có tính dài hạn của Campuchia.
 
Với thông điệp mở đầu: “Biến đổi khí hậu không thể bị lờ đi nữa, nó đã trở nên hiện hữu, nó đang xảy ra, và nó trở thành một vấn đề phát triển con người chứ không còn là vấn đề môi trường đơn thuần nữa”, báo cáo phát triển con người Campuchia năm 2011 tập trung vào an sinh con người. Nội dung báo cáo được thể hiện trong 9 chương, Chương 1: giới thiệu; Chương 2: Hiểu về biến đối khí hậu: dự đoán, nhận thức và các khái niệm; Chương 3: Phân tích phát triển con người: nghèo đói và sự yếu thế; Chương 4: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; Chương 5: Các nguyên tắc để xây dựng các sinh kế nông thôn; Chương 6: Xử lí những nhu cầu trước mắt – mạng lưới an toàn và giảm thiểu hiểm họa thiên tai; Chương 7: Hành động; Chương 8: Hành động địa phương chống lại biến đổi khí hậu; Chương 9: Con đường phía trước: Kết luận và các kiến nghị chính sách.
 
Nguyễn Lê