Báo cáo phát triển con người với chủ đề Môi trường

26/12/2011
Vấn  đề môi trường, biến đổi khí hậu ngày nay là vấn đề cấp bách của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2009, Báo cáo phát triển Con người của Croatia, Moldova và Qatar đã đề cập đến vấn đề này với nhiều chiều cạnh khác nhau. Năm nay (2011), một số nước đã tiếp tục lựa chọn vấn đề này làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người của quốc gia mình.

       Vấn  đề môi trường, biến đổi khí hậu ngày nay là vấn đề cấp bách của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2009, Báo cáo phát triển Con người của Croatia, Moldova và Qatar đã đề cập đến vấn đề này với nhiều chiều cạnh khác nhau. Năm nay (2011), một số nước đã tiếp tục lựa chọn vấn đề này làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người của quốc gia mình.

 
 

Báo cáo phát triển con người của Campuchia năm 2011 có tiêu đề là xây dựng khả năng phục hồi - tương lai của đời sống nông thôn trước sự biến đổi của khí hậu. Trọng tâm của báo cáo trình bày vấn đề biến đổi khí hậu và đời sống nông thôn. Trong khi việc đạt được điều này chỉ là một phần trong bức tranh về thay đổi khí hậu ở Campuchia, báo cáo thực sự là điểm khởi đầu cần thiết. Mặc dù  Campuchia hiện nay đang thay đổi một cách nhanh chóng và khoảng cách giữa vùng nông thôn và thành thị đang thu hẹp lại, đại bộ phận người dân vẫn tiếp tục dựa vào kinh tế nông thôn và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phần lớn sự chuyển biến này đều xảy ra ở hầu hết các khu vực trong những năm gần đây và kinh tế nông thôn vẫn là nền tảng phát triển của đất nước. Báo cáo nhằm mục đích đóng góp vào cuộc tranh luận công khai rộng rãi hơn tại Campuchia bằng cách thảo luận về những gì sẽ được yêu cầu xây dựng nhằm phục hồi sinh kế nông thôn trước sự biến đổi của khí hậu và điều này góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của đất nước.

 
 

Báo cáo Phát triển con người của Mông Cổ năm 2011 có tiêu đề “Từ dễ bị tổn thương đến phát triển bền vững: môi trường và phát triển con người”. Mông Cổ hiện đang tồn tại hai quan điểm phân cực nhau khi nhìn nhận và đánh giá về vấn đề môi trường và phát triển con người. Đáng chú ý là quan điểm về phát triển con người tức là đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, có thể giúp kết nối các quá trình tăng trưởng kinh tế với các ưu tiên bảo tồn môi trường. Từ góc độ phát triển con người, cả tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường không có kết thúc nhưng có ý nghĩa là để cải thiện hạnh phúc của người dân. Nhiều vấn đề được đưa ra trong một thảo luận về “những thách thức môi trường”. Tuy nhiên vấn đề này sẽ được giải quyết hiệu quả hơn nếu sử dụng phương pháp tiếp cận phát triển nhân lực và phát triển các khuyến nghị cho chính sách và thực hành. Trên cơ sở tham vấn và thảo luận với các bên liên quan các nhau, vấn đề chính đã được xác định và đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất.

Lê  Thu Hà