BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI ZAMBIA NĂM 2011.

19/12/2011
Báo cáo phát triển con người của Zambia năm 2011 tập trung nhấn mạnh vào việc cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, giáo dục, y tế, nước và hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Với chủ  đề “Cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo Phát triển con người”.

Báo cáo phát triển con người của Zambia năm 2011 tập trung nhấn mạnh vào việc cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, giáo dục, y tế, nước và hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân. Mặc dù vậy, nó luôn chú trọng đề cập vào lợi ích cơ bản của con người. Bởi đó chính là cơ sở chủ yếu để đạt đến sự phát triển con người và đảm bảo cuộc sống của con người. Báo cáo cũng cũng chỉ ra Chỉ phát triển con người của đất nước hiện nay vẫn còn thấp, tuy nhiên trong năm 2010 chỉ số này đã có sự thay đổi đáng kể. Năm 2000, chỉ số phát triển con người của đất nước chỉ đạt 0.35 và đến năm 2010 là 0.395. Điều này đòi hỏi cần phải có sự lựa chọn để thay đổi ngay về chính sách của đất nước. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, vân đề này còn phụ thuộc vào sự cải cách và chuyển đổi của tất cả thành phần một cách công khai nhằm hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể. Sự thay đổi đặc biệt nhấn trọng tâm đến tính công khai về nguồn tài chính, đặc biệt là việc phân phối của tài chính đến dịch vụ y tế và giáo dục, cần phải chỉ rõ lỗ hổng của nó, bởi vì tất cả mọi người đều có thể đòi hỏi điều cần thiết đối với chất lượng của dịch vụ. Hơn thế nữa, báo cáo cũng nhấn mạnh đến vai trò của các chủ tư nhân, vì họ được coi là những người hoạt động tiên phong trong việc mang lại một phần phúc lợi lớn cho người dân của Zambia.

Nguyễn Thị Nga