Báo cáo phát triển của Việt Nam 2011

22/11/2011
Báo cáo phát triển Việt Nam là một trong loạt các báo cáo thường niên được soạn thảo trong nhiều năm nay đề cập đến những chủ đề phát triển quan trọng nhất của Việt Nam. Chủ đề năm nay là Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

     Báo cáo phát triển Việt Nam là một trong loạt các báo cáo thường niên được soạn thảo trong nhiều năm nay đề cập đến những chủ đề phát triển quan trọng nhất của Việt Nam. Chủ đề năm nay là Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Câu hỏi chính mà báo cáo đặt ra là: Làm thế nào để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên nhằm giảm nghèo một cách bền vững về mặt môi trường và xã hội. Báo cáo là kết quả của một quá trình tham vấn do Ngân hàng thế giới điều phối, với sự tham gia không chỉ của các đối tác phát triển và còn có cả các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức học thuật, các nhà nghiên cứu và tư vấn độc lập.

      Báo cáo đưa ra bức tranh tổng quát về tình hình sử  dụng tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam và các kết luận về chương trình cải cách. Chương trình cải cách quản lý tài nguyên thiên nhiên mà Báo cáo Phát triển Việt Nam đề nghị gồm một số nội dung sau:

  • Quản lý nhà nước tập trung vào phối hợp hành chính tốt hơn và tăng cương việc thu thập, phân tích dữ liệu và công bố thông tin để hỗ trợ sự vận hàng của các thị trường và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định công. Việc này sẽ góp phần thực hiện hiệu quả kinh tếm sự bền vững môi trường và công bằng xã hội
  • Làm rõ và đảm bảo các quyền đối với tài sản trong thời hạn lâu hơn và tăng cường sử dụng các mức giá thị trường để tạo khuyến khích đầu tư, tăng trường và các giải pháp có tính phân cấp. Đây là những đổi mới căn bản để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn
  • Cải thiện việc thực thi quy định môi trường để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, gắn các giá trị cho môi trường nếu thị trường không thể làm được điều này; mở rọng các cơ chế đồng quản lý trong lâm nghiệp tài nguyên biển và cơ chế chi trả cho các dịch vụ môi trường; đồng thời kết hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình quy hoạch công. Đây là những đổi mới că bản để đạt được sự bền vững môi trường.
  • Các cơ chế chia sẻ lợi ích cộng đồng, đền bù tài sản bị tổn thất theo giá trị thị trường, tăng cường điều kiện tiếp cận thông tin, minh bạch trong quản trị và sự tham gia của công chúng. Đây là những đổi mới căn bản để đảm bảo sự công bằng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

    Lê  Hà