Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Tanzania

09/12/2010
Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Tanzania có chủ đề  “Nghèo đói và báo cáo phát triển con người”. Báo cáo phát triển con người này đã nhìn lại tổng hợp hướng phát triển then chốt của đất nước để từ đó đưa ra 3 vấn đề cơ bản về những thành tựu đã đạt được trong phát triển con người Tanzania.

NGHÈO  ĐÓI VÀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI.

Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Tanzania có chủ đề  “Nghèo đói và báo cáo phát triển con người”. Báo cáo phát triển con người này đã nhìn lại tổng hợp hướng phát triển then chốt của đất nước để từ đó đưa ra 3 vấn đề cơ bản về những thành tựu đã đạt được trong phát triển con người Tanzania. Ba vấn đề này được đề cập trong ba chương của báo cáo bao gồm:

Chương 1. “Tăng trưởng và thu hẹp đói nghèo”

 Trong chương này của báo cáo phát triển con người Tazania chủ yếu tập trung đề cập đến những thành tựu đã đạt được trong việc tăng trưởng và thu hẹp đói nghèo trong thu nhập của người dân. Đây là một trong những thành tựu nổi bật nhất của đất nước trong quá trình phát triển kinh tế nói riêng và phát triển con người nói chung của Tazania.

Chương 2. “Nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng xã hội lành mạnh”

Cải thiện chất lượng cuộc sống và tiến tới xây dựng một xã hội lành mạnh đã được đề cập trong chương 2. Đây là hai vấn đề cần thiết đối với cuộc sống của con người. Bởi vì, chỉ có cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thì mới tiến tới xây dựng một xã hội lành mạnh.

Chương 3. “Nhà nước và vai trò cũng như trách nhiệm của Nhà nước”.

Trong chương này của báo cáo tập trung đề cập đến vai trò vào Nhà nước và vai trò, trách nhiệm của Nhà nước đối với công việc của mình. Vai trò và trách nhiệm của Nhà nước đối với thực trạng thu nhập của người nghèo cũng như mức thu nhập kinh tế của các hộ gia đình.

Cuối cùng báo cáo đã khẳng định về vai trò và trách nhiệm của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất của Nhà nước nhằm hướng tới thực hiện việc chuyển đổi kinh tế- xã hội ở Tazania trong những năm tới.

Nguyễn Thị Nga