Báo cáo Phát triển Con người Madagascar 2006

17/09/2010
Báo cáo  Phát triển con người 2006 của Madagasca trình bày  3 chủ đề chính.Đó là: Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông và phát triển con người. Báo cáo đã chỉ rõ chỉ có công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông mới là phương tiện hữu ích nhất trong quá trình phát triển phức tạp của xã hội toàn cầu hóa hiện nay.

Báo cáo phát triển con người năm 2006 của Madagascar với chủ  đề “Công nghệ Thông tin, Truyền thông và  Thu giảm đói nghèo”. Báo cáo đã chia ra làm 3 chủ đề chính đó là: Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông và phát triển con người. Báo cáo đã chỉ rõ chỉ có công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông mới là phương tiện hữu ích nhất trong quá trình phát triển phức tạp của xã hội toàn cầu hóa hiện nay. Bởi vì, trong xã hội toàn cầu hóa đòi hỏi cần phải phát triển nhanh để cập nhật thông tin cũng như việc trao đổi với thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông cũng là một trong những thách thức lớn đối với quốc gia vì công nghệ truyền thông luôn đặt ra những vấn đề mà đòi hỏi quốc gia cần phải quản lý chặt chẽ do tính hai mặt mà nó có thể đem lại cho bất kỳ một quốc gia nào.

Cuối cùng, báo cáo phát triển con người Madagascar năm 2006 cho rằng quốc gia này cần đưa ra chính sách thích hợp với mục tiêu cuối cùng là hướng đến phát triển con người và hướng đến các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Nguyễn Thị Nga