Chỉ số thịnh vượng toàn cầu của Legatum 2014 (26/08/2015)

Chỉ số thịnh vượng của Legatum (Legatum Prosperity Index) được công bố bởi Viện Nghiên cứu Legatum dựa trên cơ sở đánh giá 8 yếu tố gồm: phát triển kinh tế, doanh nghiệp và cơ hội, chính phủ, giáo dục, sức khỏe, an toàn và an ninh, tự do cá nhân và vốn xã hội. (Economy; Entrepreneurship; Governance; Education; Personal; freedom; Health; Security; Social capital)

Giới thiệu Các báo cáo Phát triển Nước Thế giới (25/08/2015)

Báo cáo Phát triển Nước thế giới (WWDR) là một báo cáo hàng năm và theo chuyên đề, ​​tập trung vào các vấn đề chiến lược nước khác nhau mỗi năm và nhằm mục đích cung cấp cho các nhà hoạch định với các công cụ để thực hiện sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước của chúng ta. Nó cũng bao gồm các khía cạnh khu vực, các điểm nóng, các ví dụ và những câu chuyện, lập các báo cáo có liên quan đến một loạt các độc giả, ở các cấp độ khác nhau và ở các khu vực địa lý khác nhau.

Các Công ước chính về Nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia (25/08/2015)

Danh sách 13 công ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia

Cách tiếp cận sức khỏe trên cơ sở Quyền Con người (25/08/2015)

Cách tiếp cận sức khỏe trên cơ sở Quyền con người được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn và chỉ tiêu về Quyền con người, đảm bảo sao cho các can thiệp y tế hỗ trợ năng lực của những bên có trách nhiệm (chủ yếu là Nhà nước) thực hiện nghĩa vụ của mình và trao quyền cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng (bên có quyền lợi) đòi hỏi quyền lợi của mình.

Báo cáo phát triển con người của Korsovorp năm 2014: “Di trú là một nhân tố cho sự phát triển” (03/10/2014)

Di trú có ảnh hưởng tới sự phát triển con người bởi lẽ mỗi cá nhân di chuyển ra nước ngoài là họ đã mở rộng cơ hội cho cuộc sống của họ. Thêm vào đó, việc tương tác với gia đình, bạn bè ở quê nhà, ví dụ như việc chuyển khoản tiền cho người nhà chẳng hạn, cũng là một cách để tăng cường kinh tế trong nước....

Báo cáo phát triển con người của Modoval năm 2014: “Sự phồn vinh của cộng đồng: các mục tiêu quốc doanh và tư nhân vì sự phát triển con người” (03/10/2014)

Mục tiêu của bản báo cáo này là chứng minh dựa vào các chứng cứ thực tiễn và cụ thể về việc bằng cách nào và tại sao khu vực tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng trong qua trình hiện đại hóa đất nước Modoval, và đưa ra các chính sách khả thi tương ứng.

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 (15/09/2014)

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 có chủ đề "Duy trì thành quả phát triển con người: Giảm thiểu nguy cơ tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi"

Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2014: “Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam” (21/08/2014)

Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2014: “Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam”; Ngân hàng Thế giới; 144 trang

Hạnh phúc có thể thay GDP làm thước đo phát triển quốc gia (25/07/2014)

Theo CNN, tăng trưởng kinh tế đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không thực sự phản ánh được nhiều về cuộc sống của người dân.

Báo cáo phát triển con người quốc gia năm 2013 của Trung Quốc: “Thành phố bền vững và sống động hướng đến văn minh sinh thái”; China Translation and Publishing Corporation, Bắc Kinh, tháng 8/2013, 200 tr. (03/09/2013)

Báo cáo phát triển con người quốc gia năm 2013 của Trung Quốc: “Thành phố bền vững và sống động hướng đến văn minh sinh thái”; China Translation and Publishing Corporation, Bắc Kinh, tháng 8/2013, 200 tr.