Vài nét về tình hình nghiên cứu truyền thông bình đẳng giới (01/12/2015)

Bài viết trình bày đôi nét tổng quan về tình hình nghiên cứu truyền thông bình đẳng giới trong nước và ngoài nước.

Vài nét về tình hình nghiên cứu thông điệp truyền thông bình đẳng giới ở Việt Nam (01/12/2015)

Bài viết trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu thông điệp truyền thông bình đằng giới ở Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam – một số vấn đề tồn tại và giải pháp phát triển (28/10/2015)

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề cấp bách đối với Việt Nam bởi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng đối với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức và hội nhập quốc tế.

Kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực ở một số quốc gia châu Á (28/10/2015)

Phát triển nguồn nhân lực đã và đang là một vấn đề ưu tiên của nhiều quốc gia châu Á bởi trong thời đại hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của quốc gia. Nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức được cho rằng sẽ đóng góp cho sự phát triển của các cá nhân, tổ chức và quốc gia

Một số vấn đề lý luận về nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực (27/10/2015)

Sự ra đời của thuật ngữ phát triển nguồn lực con người bắt nguồn tại Mỹ những năm 60 với hai tác giả là Harbison and Myers (1964).

Quyền về sức khỏe (26/08/2015)

Quyền về sức khỏe là một trong nhiều quyền con người cơ bản được quy định rõ trong nhiều văn bản quốc tế, trong đó rõ nhất trong Công ước quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (Công ước ICESCR, 1966). Điều 12 Công ước ICESCR, 1966 quy định về quyền này với tên là “Quyền được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe về thể chất và tinh thần ở mức cao nhất có thể”.

Chỉ số thịnh vượng toàn cầu của Legatum 2014 (26/08/2015)

Chỉ số thịnh vượng của Legatum (Legatum Prosperity Index) được công bố bởi Viện Nghiên cứu Legatum dựa trên cơ sở đánh giá 8 yếu tố gồm: phát triển kinh tế, doanh nghiệp và cơ hội, chính phủ, giáo dục, sức khỏe, an toàn và an ninh, tự do cá nhân và vốn xã hội. (Economy; Entrepreneurship; Governance; Education; Personal; freedom; Health; Security; Social capital)

Giới thiệu Các báo cáo Phát triển Nước Thế giới (25/08/2015)

Báo cáo Phát triển Nước thế giới (WWDR) là một báo cáo hàng năm và theo chuyên đề, ​​tập trung vào các vấn đề chiến lược nước khác nhau mỗi năm và nhằm mục đích cung cấp cho các nhà hoạch định với các công cụ để thực hiện sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước của chúng ta. Nó cũng bao gồm các khía cạnh khu vực, các điểm nóng, các ví dụ và những câu chuyện, lập các báo cáo có liên quan đến một loạt các độc giả, ở các cấp độ khác nhau và ở các khu vực địa lý khác nhau.

Các Công ước chính về Nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia (25/08/2015)

Danh sách 13 công ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia

Cách tiếp cận sức khỏe trên cơ sở Quyền Con người (25/08/2015)

Cách tiếp cận sức khỏe trên cơ sở Quyền con người được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn và chỉ tiêu về Quyền con người, đảm bảo sao cho các can thiệp y tế hỗ trợ năng lực của những bên có trách nhiệm (chủ yếu là Nhà nước) thực hiện nghĩa vụ của mình và trao quyền cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng (bên có quyền lợi) đòi hỏi quyền lợi của mình.