Công nghệ thông tin: cơ hội và thách thức trong phát triển của người khuyết tật ở Việt Nam (06/04/2020)

Dựa trên cách tiếp cận phát triển con người của UNDP, Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức đối với người khuyết tật mà công nghệ thông tin mang lại trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay.

Một số vấn đề cơ bản về tự tử và quyền được chết (06/04/2020)

Bài viết bước đầu tập trung bàn luận về các vấn đề cơ bản của tự tử và quyền được chết, đồng thời đặt hai vấn đề này trong mối quan hệ so sánh với nhau để có cái nhìn đa chiều hơn về những lĩnh vực còn mới mẻ trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ (06/04/2020)

Bài viết trình bày những nét chính về chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ qua việc phân tích những số liệu sẵn có từ các Báo cáo Phát triển con người Việt Nam

Những vấn đề về con người qua các kỳ đại hội: từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (06/04/2020)

Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về con người và phát triển con người được nêu qua các kỳ đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Một số cách thức đo lường An ninh con người (07/03/2017)

Bài viết này sẽ tập trung vào giới thiệu 07 cách đo lường phổ biến, gồm có: (1) đo lường an ninh con người dựa trên chỉ số nghèo đói tổng hợp do Gary King và Christopher Murray đề xuất (Gary King 2000); (2) chỉ số an ninh con người (HSI) của tác giả Bajpai Kanti (Bajpai 2000); (3) chỉ số mất an ninh con người (IHI) được nhóm các tác giả thuộc tổ chức Biến đổi môi trường toàn cầu và dự án an ninh con người (GECHS) thực hiện, đứng đầu là Steve Lonergan (Lonergan 2009); (4) bản đồ an ninh con người là cách thức đo lường được đề xuất bởi Taylor Owen (Owen 2008); (5) chỉ số an ninh con người phiên bản 1 (HSI version 1) (A.Hastings 2009)và (6) chỉ số an ninh con người phiên bản 2 (HSI version 2) (A.Hastings 2010)đều được David A.Hasting thiết lập và tính toán, (7) chỉ số mất an ninh con người (HISI) do Sascha và cộng sự của mình thực hiện (Sascha Werthes 2011).

Cơ sở lý luận đo lường chỉ số An ninh con người (07/03/2017)

ngwowifBaif viết chỉ ra một số cơ sở lý luận cho việc đo lường chỉ số An ninh con người nói chung.

Chỉ số An ninh con người và các chỉ số khác (07/03/2017)

Chỉ số an ninh con người (ANCN) hiện nay được tính toán theo nhiều cách và dựa trên nhiều quan điểm khác nhau, tuy vậy, dù được do lường theo công thức tính nào thì chỉ số này vẫn phản ánh thực tế rằng: ANCN là tổng hợp của nhiều chiều cạnh của đời sống của con người. Do đó, chỉ số này lại có mối quan hệ thống kê với nhiều chỉ số khác hiện đang được tính toán và sử dụng trên thế giới.

Những thách thức trong đo lường An ninh con người và khả năng áp dụng tại Việt Nam (07/03/2017)

Bài viết phân tích một số thách thức trong các cách đo lường ANCN hiện nay trên thế giới và khả năng áp dụng tính toán chỉ số ANCN tại Việt Nam.

An ninh con người, quyền con người trong một số báo cáo phát triển con người quốc gia và khu vực (13/04/2016)

Mất an ninh là một vấn đề cần quan tâm trong phát triển con người bởi nó hạn chế khả năng con người có được tự do lựa chọn và sự tự trị của họ. Mất an ninh làm gia tăng bất bình đẳng bởi nó chủ yếu ảnh hưởng tới những đối tượng dễ bị tổn thương và nó cản trở sự phát triển kinh tế (UNDP, 2012a). Đối với những khu vực trên thế giới đối mặt với tình trạng có nhiều bạo lực và mất an ninh, ví dụ như ở vùng Ca-ri-bê và vùng châu Mỹ la tinh, UNDP đã lựa chọn an ninh cho công dân là chủ đề của các báo cáo phát triển con người ở các khu vực này.

Hòa nhập xã hội trong nghiên cứu phát triển con người (13/04/2016)

Phát triển hoà nhập là một quá trình đảm bảo tất cả các nhóm xã hội không bị gạt ra ngoài lề của sự phát triển. Để có thể đạt được sự hoà nhập thì cần phải loại bỏ được những rào cản gây ra sự tách biệt và tăng cường năng lực cho những nhóm dễ bị tổn thương để họ có khả năng hoà nhập vào xã hội.