Báo cáo Phát triển Con người Thái Lan 2014: Thúc đẩy phát triển con người qua cộng đồng Asean (07/04/2020)

Cùng với sự phát triển của cách tiếp cận phát triển con người, Thái Lan đã có nhiều sự thay đổi. Trong những năm 1990, kinh tế Thái Lan đang ở thời kỳ đỉnh cao thì bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1997 và theo sau là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bangkok đã chuyển đổi từ một trong những thành phố truyền thống bậc nhất của khu vực thành một trong những thành phố có mức độ toàn cầu hóa cao nhất.

Xã hội hóa về Giới trong gia đình: một số quan điểm lý luận trong nước và thế giới (06/04/2020)

Bài viết trình bày một số quan điểm lý luận về xã hội hóa về Giới trong gia đình thông qua việc tổng quan một số tài liệu trong và ngoài nước.

Rào cản trong phát triển con người của người khuyết tật (06/04/2020)

Vận dụng quan điểm phát triển con người của UNDP là sự mở rộng tự do lựa chọn và nâng cao năng lực cho con người và các số liệu thống kê, thông tin thu thập được về người khuyết tật, bài viết phân tích và chỉ ra một số rào cản trong phát triển của người khuyết tật đồng thời gợi mở giải pháp nhằm nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội lựa chọn cho người khuyết tật.

Một số quan điểm về xã hội hóa (06/04/2020)

Bài viết trình bày một số quan điểm về xã hội hóa thông qua việc tổng quan một số tài liệu nước ngoài

Công nghệ thông tin: cơ hội và thách thức trong phát triển của người khuyết tật ở Việt Nam (06/04/2020)

Dựa trên cách tiếp cận phát triển con người của UNDP, Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức đối với người khuyết tật mà công nghệ thông tin mang lại trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay.

Một số vấn đề cơ bản về tự tử và quyền được chết (06/04/2020)

Bài viết bước đầu tập trung bàn luận về các vấn đề cơ bản của tự tử và quyền được chết, đồng thời đặt hai vấn đề này trong mối quan hệ so sánh với nhau để có cái nhìn đa chiều hơn về những lĩnh vực còn mới mẻ trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ (06/04/2020)

Bài viết trình bày những nét chính về chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ qua việc phân tích những số liệu sẵn có từ các Báo cáo Phát triển con người Việt Nam

Những vấn đề về con người qua các kỳ đại hội: từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (06/04/2020)

Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về con người và phát triển con người được nêu qua các kỳ đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Một số cách thức đo lường An ninh con người (07/03/2017)

Bài viết này sẽ tập trung vào giới thiệu 07 cách đo lường phổ biến, gồm có: (1) đo lường an ninh con người dựa trên chỉ số nghèo đói tổng hợp do Gary King và Christopher Murray đề xuất (Gary King 2000); (2) chỉ số an ninh con người (HSI) của tác giả Bajpai Kanti (Bajpai 2000); (3) chỉ số mất an ninh con người (IHI) được nhóm các tác giả thuộc tổ chức Biến đổi môi trường toàn cầu và dự án an ninh con người (GECHS) thực hiện, đứng đầu là Steve Lonergan (Lonergan 2009); (4) bản đồ an ninh con người là cách thức đo lường được đề xuất bởi Taylor Owen (Owen 2008); (5) chỉ số an ninh con người phiên bản 1 (HSI version 1) (A.Hastings 2009)và (6) chỉ số an ninh con người phiên bản 2 (HSI version 2) (A.Hastings 2010)đều được David A.Hasting thiết lập và tính toán, (7) chỉ số mất an ninh con người (HISI) do Sascha và cộng sự của mình thực hiện (Sascha Werthes 2011).

Cơ sở lý luận đo lường chỉ số An ninh con người (07/03/2017)

ngwowifBaif viết chỉ ra một số cơ sở lý luận cho việc đo lường chỉ số An ninh con người nói chung.