Bạo lực với phụ nữ gây tổn thương: đưa ra chương trình phát triển con người bền vững (07/04/2020)

Bạo lực với phụ nữ chỉ gần đây mới được cộng đồng quốc tế ghi nhận là sự vi phạm quyền con người cơ bản của phụ nữ, đe dọa đến việc phát triển những năng lực cơ bản của họ. Nó đã tồn tại qua nhiều thế hệ với những hành vi bạo lực trong gia đình và cả ngoài gia đình, là trở ngại đáng kể đối với sự phát triển con người bền vững.

Một số cách tiếp cận về khuyết tật (07/04/2020)

Bài viết giới thiệu một số cách tiếp cận về khuyết tật hiện nay trên thế giới

Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe con người hiện nay (07/04/2020)

Bài viết giới thiệu về xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe con người hiện nay: chăm sóc sức khỏe di động, du lịch chăm sóc sức khỏe

Vai trò cña An sinh xã hội với phát triển con người (07/04/2020)

An sinh xã hội (ASXH) có tác động lớn đến phát triển con người: (i) đảm bảo ASXH sẽ góp phần thúc đẩy phát triển con người và (ii) ASXH thể hiện quyền cơ bản của con người, đảm bảo cho không ai bị bỏ lại phía sau và giúp con người thụ hưởng đầy đủ hơn các thành quả của phát triển.

Năng lực tiếp cận công nghệ thông tin và các yếu tố tác động (07/04/2020)

Bài viết trình bày đôi nét về năng lực tiếp cận thông tin và các yếu tố tác động đến năng lực này.

Thu hẹp khoảng cách giới trong quá trình sống (07/04/2020)

Các báo cáo phát triển con người gần đây đã tập trung vào khoảng cách về năng lực và cơ hội giữa nam và nữ từ trẻ đến già. Điều này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về khoảng cách giới được tính qua quá trình sống như thế nào, giúp xác định các vấn đề vướng mắc, và tập trung vào việc cần thiết phải có các chiến lược can thiệp toàn diện để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Báo cáo Phát triển Con người Thái Lan 2014: Thúc đẩy phát triển con người qua cộng đồng Asean (07/04/2020)

Cùng với sự phát triển của cách tiếp cận phát triển con người, Thái Lan đã có nhiều sự thay đổi. Trong những năm 1990, kinh tế Thái Lan đang ở thời kỳ đỉnh cao thì bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1997 và theo sau là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bangkok đã chuyển đổi từ một trong những thành phố truyền thống bậc nhất của khu vực thành một trong những thành phố có mức độ toàn cầu hóa cao nhất.

Xã hội hóa về Giới trong gia đình: một số quan điểm lý luận trong nước và thế giới (06/04/2020)

Bài viết trình bày một số quan điểm lý luận về xã hội hóa về Giới trong gia đình thông qua việc tổng quan một số tài liệu trong và ngoài nước.

Rào cản trong phát triển con người của người khuyết tật (06/04/2020)

Vận dụng quan điểm phát triển con người của UNDP là sự mở rộng tự do lựa chọn và nâng cao năng lực cho con người và các số liệu thống kê, thông tin thu thập được về người khuyết tật, bài viết phân tích và chỉ ra một số rào cản trong phát triển của người khuyết tật đồng thời gợi mở giải pháp nhằm nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội lựa chọn cho người khuyết tật.

Một số quan điểm về xã hội hóa (06/04/2020)

Bài viết trình bày một số quan điểm về xã hội hóa thông qua việc tổng quan một số tài liệu nước ngoài