Báo cáo phát triển con người năm 2007 của Thái Lan: “Nền kinh tế vừa đủ (sufficiency economy) và sự phát triển con người”, 152 tr. (05/09/2008)

Báo cáo phát triển con người năm 2007 của Thái Lan: “Nền kinh tế vừa đủ (sufficiency economy) và sự phát triển con người”, 152 tr.

Báo cáo Phát triển Con người của Trung Quốc (16/07/2008)

Trung Quốc là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất hiện nay. Với lợi thế là một quốc gia đông dân số nhất thế giới, Trung Quốc là một thị trưởng lớn và có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng và vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên cấp bách hơn bao giờ. Bốn báo cáo Phát triển con người của Trung Quốc vì vậy đã đề cập đến những thuận lợi và thách thức mà quốc gia này đang phải đối mặt để từ đó đề ra các chính sách phát triển bền vững trong đó đặt “con người” là trung tâm của quá trình phát triển

Báo cáo Phát triển Con người của Lào (10/07/2008)

Tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng tới nay, Lào đã thực hiện được 3 Báo cáo Phát triển con người. Báo cáo đầu tiên công bố năm 1998 với tiêu đề “Tình hình phát triển con người” đã phản ánh khá đầy đủ về thực trạng phát triển con người ở quốc gia này. Báo cáo là tài liệu tham khảo hữu ích đối với chính phủ cũng như các đối tác chiến lược của Lào trong việc hoạch định chính sách và kế hoạch phát triển. Khác với báo cáo đầu tiên, hai Báo cáo Phát triển con người năm 2001 và năm 2006 của Lào tập trung vào các vấn đề nổi bật trong đời sống kinh tế-xã hội của quốc gia, nhìn nhận đánh giá các vấn đề này từ góc độ phát triển con người

Báo cáo Phát triển Con người Campuchia 2007 (05/05/2008)

Với tiêu đề “Mở rộng cơ hôi cho vùng nông thôn Campuchia” Báo cáo Phát triển Con người của Campuchia năm 2007 đưa ra cái nhìn tổng quát về các vấn đề quan trọng liên quan tới công bằng và phát triển bền vững khu vực nông thôn như vấn đề đất đai, nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ xã hội và quản lý

Phát triển con người Việt Nam 1999 – 2004: Những thay đổi và xu hướng chủ yếu (28/02/2008)

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở Báo cáo quốc gia phát triển con người Việt Nam 2006 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan trong nước tổ chức soạn thảo với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc – UNDP   

Báo cáo phát triển con người của Liên Hợp Quốc 2006: Không chỉ là sự khan hiếm - Quyền lực, đói nghèo và cuộc khủng hoảng toàn cầu về nước (14/06/2007)

Báo cáo phát triển con người năm 2006 xem xét vấn đề có tác động rất lớn đối với tiềm năng cũng như sự phát triển của con người trong quá trình hướng tới những mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs): đó là vấn đề khủng hoảng toàn cầu về nước.