Phát triển con người Việt Nam 1999 – 2004: Những thay đổi và xu hướng chủ yếu (28/02/2008)

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở Báo cáo quốc gia phát triển con người Việt Nam 2006 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan trong nước tổ chức soạn thảo với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc – UNDP   

Báo cáo phát triển con người của Liên Hợp Quốc 2006: Không chỉ là sự khan hiếm - Quyền lực, đói nghèo và cuộc khủng hoảng toàn cầu về nước (14/06/2007)

Báo cáo phát triển con người năm 2006 xem xét vấn đề có tác động rất lớn đối với tiềm năng cũng như sự phát triển của con người trong quá trình hướng tới những mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs): đó là vấn đề khủng hoảng toàn cầu về nước.