Báo cáo Phát triển con người của Ghana năm 2018 (11/12/2020)

Báo cáo Phát triển con người Ghana năm 2018 có chủ đề “Thu hẹp khoảng cách nghèo đói, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xã hội và trao quyền nhằm đóng góp cho sự phát triển của con người”. Báo cáo đặt ra câu hỏi là cách tiếp cận phát triển con người sẽ tập trung vào nguồn lực trong cuộc sống của con người, hay là tập trung vào sự đa dạng của nền kinh tế.

Báo cáo phát triển con người Trung Quốc năm 2019 (11/12/2020)

Báo cáo phát triển con người của Trung Quốc với chủ đề “Hướng đến một tương lai bền vững cho tất cả mọi người: Sự chuyển đổi lịch sử Trung Quốc trong bốn thập kỷ phát triển của loài người”. Báo cáo này tập trung phản ánh về những thay đổi đáng chú ý đã diễn ra trong 40 năm qua. Báo cáo không chỉ đề cập đến các thành tựu kinh tế đã được báo cáo rộng rãi, mà quan trọng hơn là thành tựu trong phát triển bền vững của con người mà Trung Quốc đạt được.

Báo cáo phát triển con người năm 2016 của Môn-đô-va: Bất bình đẳng và phát triển bền vững con người. (11/12/2020)

Báo cáo phát triển con người năm 2016 của Môn- đô-va đã phản ánh về một xã hội mà trong đó các giá trị gia trưởng, bất bình đẳng về kinh tế, xã hội và chính chị vẫn đang còn tồn tại ở đất nước này.

Báo cáo phát triển con người Cam-pu-chia 2019 với chủ đề “Bền vững tài nguyên thiên nhiên cho tất cả” (11/12/2020)

Báo cáo phát triển con người năm 2019 của Cam-pu-chia đã chỉ ra rằng, khi quốc gia đang trong quá trình phát triển, cũng là lúc phải đối mặt với các vấn đề về môi trường. Chính vì vậy, đây là cơ hội tốt để quản lý tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho con người và môi trường của quốc gia.

Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (23/07/2020)

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi phân tích một số thay đổi của hệ thống kinh tế thế giới - một trong những nội dung cấu thành của bối cảnh quốc tế, và phác họa sự tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam hiện nay cần được tính đến khi xây dựng các chiến lược phát triển: chiến lược phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến 2045.

Các Chỉ số Phát triển Con người: Cập nhật số liệu thống kê năm 2018 của UNDP (08/04/2020)

Bài viết giới thiệu số liệu thống kê năm 2018 của UNDP về chỉ số phát triển con người và một số vấn đề nổi bật trong báo cáo này.

Chỉ số phát triển con người vùng Trung Bộ (08/04/2020)

Bài viết phân tích đôi nét về chỉ số phát triển con người vùng Trung Bộ và các yếu tố tác động đến chỉ số này

Thực trạng tiếp cận với giáo dục của trẻ em huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (08/04/2020)

Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng cơ hội tiếp cận giáo dục của hai nhóm đối tượng cụ thể, đó là nhóm học sinh mầm non 5 tuổi và nhóm học sinh lớp 9 trên một số tiêu chí như tính sẵn có, khả năng tiếp cận và khả năng phát triển.

An ninh lương thực vùng Tây Bắc trong bối cảnh hiện nay (08/04/2020)

Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng sản xuất nông nghiệp cũng như an ninh lương thực tại vùng Tây Bắc, một vùng nghèo nhất cả nước hiện nay; tìm hiểu những khó khăn cũng như giải pháp để phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp vùng một cách bền vững.

An toàn thực phẩm với sức khỏe và phát triển con người (08/04/2020)

Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về an toàn thực phẩm với phát triển con người và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam