Tọa đàm khoa học: Hoạt động của tổ chức chính trị, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách về quyền lao động nữ hiện nay ở Việt Nam

29/09/2021

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, đề tài cấp cơ sở “Bảo đảm quyền của lao động nữ trong các chính sách của Viêt Nam hiện nay”do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm tổ chức tọa đàm khoa học “Hoạt động của tổ chức chính trị, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách về quyền lao động nữ hiện nay ở Việt Nam”.

 

 

Tại tọa đàm có 3 báo cáo được trình bày

Thứ nhất, TS. Bùi Đức Hiển Viện Nhà nước và Pháp luật trình bày bài tọa đàm: “Một số vấn đề pháp lý về quyền của lao động nữ ở Việt Nam hiện nay”.

 

 

Tác giả trình bày khái quát về quyền của lao động nữ và thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền của lao động nữ ở Việt Nam trên các khía cạnh bảo đảm được hưởng các quyền về dân sự, chính trị, quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; quyền bình đẳng về cơ hội làm việc, thu nhập, tiền lương không bị phân biệt đối xử; bảo đảm thời gian làm việc, nghỉ ngơi, bảo đảm quyền khi mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; quyền về tiền lương và cơ hội thăng tiến và kỷ luật lao động; bảo đảm không bị phân biệt đối xử, không bị ngược đãi, cưỡng bức, quấy rối tình dục; bảo đảm quyền về tuổi nghỉ hưu và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của lao động nữ ở Việt Nam, v.v...

Thứ hai, TS. Phạm Thị Tính trình bày bài: “Bảo vệ quan điểm của Đảng trên mặt trận tư tưởng về bảo đảm quyền của lao động nữ ở Việt Nam”.

Bài trình bày nói về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo đảm quyền của người lao động. Đấu tranh với các quan điểm tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường truyền thông, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về cơ hội bình đẳng cho quyền của người lao động. Xác định và thực hiện những yêu cầu cụ thể nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giới, bình đẳng tham gia và quyết định mọi công việc gia đình. Thực hiện các biện pháp thúc đẩy bảo đảm quyền của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Thứ ba, ThS. Nguyễn Thị Nga trình bày bài: “Vai trò của chính sách trong bảo đảm quyền của lao động nữ với phát triển con người” trình bày khái niệm bảo đảm quyền, khái niệm lao động nữ, khái niệm phát triển con người. Chính sách lao động nữ, vai trò của chính sách với phát triển con người, bảo đảm công bằng cho lao động nữ.

 

 

Tọa đàm đã nhận được một số ý kiến trao đổi như làm rõ hơn điều kiện nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền của người lao động nói chung và người lao động nữ nói riêng đã được đưa vào các văn bản hướng dẫn thực hiện luật và các chính sách liên quan; hình sức giám sát, thanh tra, quản lý chặt chẽ từ phía cơ quan Nhà nước; sự chủ động của bản thân người lao động cũng cần tăng cường sự hiểu biết về pháp luật để nắm được về các quyền của mình. Vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng cần phát huy hơn nữa trong việc đưa ra các sai phạm của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo thực hiện quyền của người lao động nữ v.v…

Đặng Thị Quỳnh Anh