Xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở 2019 và đề cương đề tài cấp Bộ năm 2019 – 2020

27/04/2018

Các Hội đồng xét duyệt đề cương đã đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm và hướng nghiên cứu của các đề tài. Những đề tài đăng ký nhìn chung đã gắn với hướng nghiên cứu của Phòng chuyên môn, định hướng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người. Tuy nhiên, Hội đồng xét duyệt đề cương cũng đã chỉ ra những điểm chưa hợp lý, thiếu tính khả thi từ tên đề tài, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu… của một số đề cương đề tài cấp cơ sở và cả đề tài cấp Bộ. Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa lại đề cương cho phù hợp cả về nội dung và hình thức. Theo kết quả đánh giá của các Hội đồng xét duyệt đề cương, 12/12 đề tài cấp cơ sở đăng ký năm 2019 và 5/5 đề tài cấp Bộ đăng ký năm 2019 - 2020 được thông qua.

Với tinh thần gắn các đề tài khoa học với hoạt động chuyên môn của phòng nghiên cứu, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn có kế hoạch đưa các đề tài trở thành chủ đề sinh hoạt khoa học của Phòng. Các đề tài cần được trình bày cho các thành viên trong phòng góp ý và giám sát việc sửa chữa theo góp ý của Hội đồng xét duyệt.

Sau khi hoàn thiện việc sửa chữa theo góp ý của Hội đồng, các đề tài cấp cơ sở 2019 đề tài cấp Bộ năm 2019 – 2020 đã được báo cáo Ban Quản lý Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ kế hoạch khoa học năm 2019. Trong đó, đề tài cấp Bộ đăng ký năm 2019 – 2010 sẽ được bảo vệ đề cương cấp Bộ trong thời gian sớm nhất.

Lê Mạnh Hùng