Giới thiệu sách: Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người: sách chuyên khảo/ Bùi Tiến Đạt (Chủ biên)._H.: Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2021._499 tr.

28/07/2021
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia- Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 499

Cuốn sách gồm 4 phần, chia thành 12 chương, đề cập những nghiên cứu của các tác giả về nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và việc áp dụng các nguyên tắc này trong thực tiễn thi hành pháp luật ở Việt Nam.

Phần I bao gồm ba chương. Chương 1 trình bày khái niệm và các nội dung cơ bản của nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong lịch sử lập hiến trên thế giới, cụ thể là nghiên cứu trình tự pháp luật công bằng trong Đại Hiến chương Magna Carta; học thuyết trình tự công bằng trong Luật Hiến pháp Hoa Kỳ; quan niệm về trình tự pháp luật công bằng trong một số hiến pháp hiện đại; và nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng và nhà nước pháp quyền.

Chương 2, các tác giả trình bày và phân tích nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và luật nhân quyền quốc tế.

Chương 3, các tác giả trình bày nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và việc bảo vệ quyền con người, kiểm soát quyền lực nhà nước, xây dựng pháp luật hợp hiến và đảm bảo thủ tục pháp lý công bằng ở một số quốc gia trên thế giới.

Phần II: Trình tự công bằng về nội dung: nguyên tắc giới hạn quyền con người. Phần này gồm hai chương tiếp theo (chương 4 và chương 5), các tác giả trình bày lần lượt về nguyên tắc hiến định về giới hạn quyền con người trong việc lập pháp và lập quy ở một số quốc gia trên thế giới và nguyên tắc hiến định về giới hạn quyền con người ở Việt Nam.

Phần III: Trình tự công bằng về thủ tục: quyền xét xử công bằng, gồm 5 chương tiếp theo. Trong chương 6, các tác giả đề cập đến nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong tố tụng hình sự ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam.  Chương 7 các tác giả đề cập đến nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong tố tụng dân sự ở Hoa Kỳ, châu Âu và ở Việt Nam. Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong tố tụng hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam là nội dung chính của chương 8. Nội dung chương 9 xoay quanh nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong thủ tục hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam. Khép lại phần III của cuốn sách, các tác giả bàn về nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong các thủ tục “lai” ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam (tr. 345).

Phần IV, gồm chương 11 và chương 12. Chương 11, các tác giả phân tích về nhận thức, những thuận lợi, thách thức và đưa ra các định hướng nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận và vận dụng nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý ở Việt Nam. Chương 12, các tác giả đưa ra cách thức tiếp nhận và vận dụng nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý trong một số vấn đề pháp lý cụ thể ở Việt Nam, như, giới hạn quyền con người trong hoạt động lập pháp, lập quy; trong xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam từ góc độ giới hạn quyền định…

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lập pháp, các cơ quan tư pháp, các cơ quan hành chính nhà nước, các nhà khoa học, giảng viên, học sinh và sinh viên ngành luật trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................