Giới thiệu sách: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong hiến pháp năm 2013/ Đào Đình Hiếu._H.: Công an nhân dân. 2020._ 372 tr.

04/05/2021
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 372

 

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương.

Chương I: Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp 2013.

Chương II: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Hiến pháp năm 2013.

Chương III: Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.

Trong chương I, cuốn sách đề cập đến những vấn đề cơ bản trong Hiến pháp năm 2013, tác giả đã đưa ra những điểm mà Hiến pháp năm 2013 đã làm được trong việc thể hiện tinh thần đề cao giá trị, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, cũng như tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Có thể thấy, Hiến pháp đã đề cao quyền làm chủ của người dân, thể hiện rõ hơn bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đồng thời, Hiến pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sang chương II, tác giả trước tiên bàn về nguồn gốc, nền tảng của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc. Tiếp đó, tác giả trình bày tư tưởng về sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, không phân biệt đối xử giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, độ tuổi, tín ngưỡng, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; cũng như tư tưởng đại đoàn kết dân tộc thể hiện qua quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Với nội dung chính xoay quanh quyền con người trong Hiến pháp năm 2013, trong chương III, tác giả tập trung phân tích quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và nhu cầu sửa đổi, bổ sung; từ đó làm nổi bật những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông qua việc phân tích tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Hiến pháp năm 2013, cuốn sách đã cung cấp thêm một số luận cứ góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................