Giới thiệu sách: An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá/Trần Việt Hà._Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - 2020, 223tr

13/04/2021
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 223

 

           Hiện nay, an ninh con người đã trở thành một vấn đề mang tính sống còn đối với sự ổn định, thịnh vượng và phát triển của các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Trước những tác động rất phức tạp của quá trình toàn cầu hoá, cùng với “sự gia tăng các rủi ro mang tính xuyên biên giới”, vấn đề bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh mới đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Khi mà các biện pháp bảo đảm an ninh truyền thống đang dần trở nên kém hiệu quả, việc nghiên cứu các giải pháp mới để bắt kịp xu thế phát triển của thế giới là một điều cần thiết. Cuốn sách “An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá” do TS. Trần Việt Hà chủ biên ngoài cung cấp cho người đọc những hiểu biết chung về an ninh con người và các hiệu ứng do toàn cầu hoá gây ra cho an ninh con người, còn đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam.

            Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương, cụ thể như sau:

            Ở chương I, cuốn sách cung cấp tri thức về những lý luận cơ bản về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. Thông qua việc đưa ra các khái niệm và các quan điểm về an ninh con người, tác giả đưa ra nhận định: (1) An ninh con người mang tính chất phổ biến và các mối đe doạ tới an ninh con người đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu; (2) Những yếu tố tạo thành, tác động và ảnh hưởng đến an ninh con người có mối quan hệ tương liên, phụ thuộc và tác động chuyển hoá lẫn nhau; (3) Các nguy cơ, yếu tố tác động tới an ninh con người cần được phát hiện sớm, ngăn ngừa sớm; (4) An ninh con người đang được hầu hết các nhà nước – dân tộc xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, tức là con người là trung tâm. Ngoài ra, tác giả còn nêu lên khái niệm và đặc trưng của toàn cầu hoá cũng như khẳng định rằng trong quá trình tương tác với toàn cầu hoá thì phẩm chất của các tác nhân tham dự vào tiến trình cũng buộc phải phải thay đổi, và đây chính là nguyên nhân vì sao các mô hình nhà nước, các tổ chức xã hội đã và đang có bước chuyển dịch trong phương thức quản trị.

            Chuyển sang chương II, tác giả nêu lên những điểm mới về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá với ba điểm mới quan trọng, đó là: (1) An ninh con người dưới nhãn quan “an ninh phi truyền thống”; (2) An ninh con người – Thước đo an ninh trong bối cảnh toàn cầu hoá; (3) Vấn đề “chủ thể” bảo đảm/cung cấp an ninh con người. Trong tất cả các vấn đề, tác giả đều nhấn mạnh tới vai trò của nhà nước trong việc bảo đảm an ninh con người. Trước các thách thức mang tính xuyên biên giới, nếu như chỉ trông chờ vào sự nỗ lực giải quyết vấn đề của một quốc gia đơn lẻ thì không thể thành công. Do đó, cần có sự hợp lực từ các quốc gia – dân tộc, để cùng gây dựng một môi trường an toàn cho không chỉ người dân sống trên lãnh thổ của mình, mà còn góp phần đảm bảo an ninh con người trên phạm vi toàn cầu.

            Kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam là nội dung chính của chương III. Sau khi tổng kết kinh nghiệm trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người của Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, tác giả đã đưa ra các bài học đối với Việt Nam, như: Việt Nam cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu cơ bản về an ninh con người mà Liên hợp quốc đã đề ra; tăng cường chỉnh đốn Đảng để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng hành lang pháp lý hoàn thiện; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động vì sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát huy sức sáng tạo của nhân dân, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh quốc gia;…

            Trong chương IV cũng là chương cuối cùng, tác giả đề cập tới bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Thông qua việc trình bày một số mối đe doạ đang nổi lên, tác giả đi vào cụ thể về an ninh con người trong một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay, như vấn đề việc làm và thất nghiệp hay vấn đề môi trường. Qua đó, tác giả đưa ra một số biện pháp đối với Việt Nam trong vấn đề bảo vệ an ninh con người hiện nay.

            Có thể nói, cuốn sách cung cấp tri thức nền tảng về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn đưa ra những biện pháp cho Việt Nam được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu một số vấn đề thực tiễn.

Nguyễn Duy Thắng

 

Các tin cũ hơn.............................