Giới thiệu sách: Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa: sách chuyên khảo/ Trần Nguyệt Minh Thu._H.: Nxb Khoa học xã hội, 2020._224 tr.

22/03/2021
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 21 cm
Số trang: 224

 

Cuốn sách ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm bốn chương.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Trong chương này, tác giả trình bày tổng quan tài liệu theo các khía cạnh: nghèo và nghèo đô thị; tiếp cận đơn chiều trong đánh giá nghèo; xu hướng chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo; phương pháp và chỉ số đo lường nghèo đa chiều; một số ứng dụng trong đo lường nghèo đa chiều trên thế giới.

Chương 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu. Chương này đưa ra cách tiếp cận và lý thuyết nghiên cứu; các khái niệm công cụ nhằm giải quyết vấn đề đã nêu như khái niệm nghèo, nghèo đa chiều; đô thị, đô thị hóa, vùng ven đô và tình trạng nghèo khổ đô thị.

Chương 3: Thực trạng nghèo đa chiều khu vực ven đô. Chương này trình bày vấn đề đo lường tỷ lệ hộ nghèo theo một số cách tiếp cận; đặc điểm nhân khẩu, điều kiện kinh tế xã hội của nhóm nghèo mới và thực trạng tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản.

Chương 4: Nâng cao hiệu quả đo lường nghèo đa chiều vùng ven đô. Chương này giới thiệu về việc đo lường nghèo và nghèo đa chiều dựa trên chuẩn nghèo và các chiều đo lường; cách tính điểm và xác định ngưỡng nghèo đa chiều; vấn đề rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều; bình xét hộ nghèo trên cơ sở các biểu mẫu và nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đo lường trên cơ sở bàn luận về những ưu nhược điểm trong đo lường nghèo theo cách tiếp cận đơn chiều; tầm quan trọng của việc chuyển đổi phương pháp đo lường từ đơn chiều sang đa chiều; hiệu quả của việc chuyển đổi phương pháp này đối với khu vực ven đô, …

Cách tiếp cận nghèo đơn chiều ngày càng không còn phù hợp với tính đa chiều của nghèo đói, chưa giải quyết được những nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận nghèo cần được trợ giúp. Cuốn sách chuyên khảo này có đóng góp về lý luận và thực tiễn nghiên cứu nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa, hướng tới nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của việc tiếp cận các tiêu chí, góp phần giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững vùng ven đô hiện nay.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thu Hà

 

 

Các tin cũ hơn.............................