Giới thiệu sách: Hoà nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người/ Vũ Thị Thanh (Chủ biên); Nxb. Khoa học xã hội, 2019._ 219tr.

23/07/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 219

 

          Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương.

          Chương đầu tiên của cuốn sách tập trung vào cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hoà nhập xã hội của người khuyết tật từ góc độ phát triển con người. Trong chương 1, bên cạnh các quan điểm về hoà nhập xã hội và các khái niệm liên quan, các tác giả còn cung cấp cách tiếp cận phát triển con người và nghiên cứu hoà nhập xã hội; các công cụ luật pháp quốc tế và quốc gia góp phần tăng cường hoà nhập xã hội và phát triển con người của người khuyết tật cũng như hệ phương pháp nghiên cứu.

          Thực trạng hoà nhập xã hội được đưa ra để phân tích trong chương thứ hai của cuốn sách. Sau khi khái quát về tình hình của người khuyết tật ở Thái Bình, nhóm tác giả đã có những nhận định về thực trạng hoà nhập xã hội của người khuyết tật hiện nay, nhấn mạnh vào 4 khía cạnh chính là hoà nhập về phương diện kinh tế, phương diện y tế, phương diện giáo dục và sự tham gia xã hội của người khuyết tật.

          Ở chương cuối cùng, một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hoà nhập xã hội của người khuyết tật đã được đưa ra. Thông qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng theo từng cấp độ, từ cấp độ thiết chế đến vai trò của cộng đồng, vai trò của gia đình và vai trò của chủ thể người khuyết tật trong hoà nhập xã hội, các tác giả đi tới kết luận và khuyến nghị, đề xuất thúc đẩy hoà nhập xã hội của người khuyết tật.

          Có thể nói, cuốn sách là một tài liệu chuyên khảo không những cung cấp cho người đọc tri thức về mặt lý luận mà còn cả những kinh nghiệm thực tế rút ra từ nghiên cứu thực địa, là một tài liệu có giá trị tham khảo lớn dành cho những độc giả quan tâm tới nghiên cứu về hoà nhập xã hội của nhóm người người dễ bị tổn thương tại Việt Nam nói chung và của những người khuyết tật Việt Nam nói riêng.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................