Giới thiệu sách: Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận/ Trần Thị Tuyết (Chủ biên); Nxb. KHXH, 2019; 363tr.

23/07/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 363

 

          Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương.

          Để mở đầu cuốn sách, các tác giả đưa ra những vấn đề chung về ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế nông thôn. Sau khi diễn giải các khái niệm cơ bản là “hạn hán”, “sinh kế” và “dân cư nông thôn”, các tác giả trình bày các ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn. Trong chương này, kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam về năng lực phòng chống giảm nhẹ của hạn hán đến sinh kế dân cư cũng đã được làm rõ.

          Ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận là nội dung chính là chương thứ hai. Kết thúc phần điểm lại đặc điểm chung của tỉnh Ninh Thuận về vị trí địa lý, vị trí trong phát triển, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội cũng như đặc điểm hạn hán ở tỉnh này, các tác giả tập trung phân tích những ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận. Các vấn đề đặt ra đối với công tác phòng chống, giảm nhẹ hạn hán ở Ninh Thuận cũng được nhóm tác giả trình bày trong chương này, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng hạn hán; một số vấn đề về hệ thống chính sách, pháp luật và hệ thống quản lý; những vấn đề đặt ra trong năng lực ứng phó và phục hồi.

          Ở chương cuối cùng, các tác giả đưa ra các giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận. Trước hết, các tác giả nêu bối cảnh chung về tình hình biến đổi khí hậu và việc thực thi các chính sách, kế hoạch của Chính phủ về việc phòng chống, giảm nhẹ hạn hán. Tiếp theo, quan điểm giảm thiểu các ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã được các tác giả tổng hợp thành 3 nhóm quan điểm chính: 1) Quan điểm quản lý tổng hợp tài nguyên nước; 2) Quan điểm phát triển bền vững, lồng ghép quản lý hạn hán trong các lĩnh vực chính sách xã hội, kinh tế và môi trường; 3) Tiếp cận cộng đồng trong thích ứng với thiên tai hạn hán. Kết lại cuốn sách, nhóm tác giả đưa ra các giải pháp giảm thiểu các tác động của hạn hán đến sinh kế nông thôn Việt Nam ở cả 4 lĩnh vực là chính sách, quản lý; khoa học, kỹ thuật; kinh tế; xã hội.

          Có thể nói, cuốn sách của TS. Trần Thị Tuyết và tập thể các tác giả đã cho thấy một cái nhìn toàn diện về những ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận, là tài liệu tham khảo quý giá dành cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý làm việc trong lĩnh vực này.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

Các tin cũ hơn.............................