Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước/ Phạm Minh Hạc._H.: Chính trị quốc gia, 2007._ 643 tr. (13/03/2008)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Kích thước:
Số trang: 0
 Cuốn sách “Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” là kết quả nghiên cứu của chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-05 giai đoạn 2001-2005. Cuốn sách chia làm 12 chương trình bày những vấn đề mang tính phương pháp luận về văn hoá, con người, nguồn nhân lực, đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá ở những vùng miền khác nhau; đặc điểm con người Việt Nam hiện nay, thực trạng nguồn nhân lực, phương hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của đất nước thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp Neo Pi-R cải biên/ Phạm Minh Hạc._H.: Khoa học xã hội, 2007._593 tr. (13/03/2008)

Nhà xuất bản:xxxxxxxxxx
Năm xuất bản: 0
Kích thước:
Số trang: 0
Cuốn sách “Nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp Neo Pi-R cải biên” là sản phẩm của đề tài KX-05-07 do GS. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm. Điểm nổi bật của đề tài là lần đầu tiên đã áp dụng phương pháp đo đạc tâm lý đang thịnh hành nhất trên thế giới NEO PI-R có sửa chữa và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. 

Sách mới (11/10/2007)

Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Kích thước:
Số trang: 0
Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KX-05-11 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" thuộc Chương trình KX-05, do PGS.TS. Phạm Thành Nghị làm chủ biên với độ dày 422 trang, do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành năm 2007.