Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn/Nguyễn Đình Tuấn chủ biên._Nxb Khoa học xã hội, 2021, 568 tr.

14/07/2022

Cuốn sách gồm 5 chương trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số; thực trạng phát triển con người vùng dân tộc thiểu số nhìn từ góc độ bình đẳng, hiệu quả và góc độ bền vững và tham gia. Các tác giả cũng phân tích một vài chỉ số đánh giá sự phát triển con người vùng dân tộc thiểu số, phân tích một số yếu tố ảnh hưởng và một số vấn đề đặt ra đối với phát triển con người vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả cũng đề ra quan điểm và gợi mở một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển con người vùng dân tộc thiểu số.

The older news.............................