Mục lục tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2019

30/03/2020

Nghiên cứu Con người

Năm thứ Mười Bảy -  Tạp chí ra 2 tháng một kỳ

Số 2(101)2019

Mục lục

LƯƠNG ĐÌNH HẢI

Định hướng ưu tiên phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030

3

NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Vai trò của văn hóa trong sự phát triển xã hội và con người Việt Nam bền vững, sáng tạo và bao trùm hiện nay

14

VŨ THỊ THANH

Một số vấn đề lí luận nghiên cứu sự hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người

23

TRẦN QUÝ LONG

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng lao động trẻ em Việt Nam

32

ĐOÀN KIM THẮNG

Giá trị con cái bảo đảm phúc lợi gia đình ở Việt Nam

44

TRAO ĐỔI

ĐÀO THỊ TÙNG

Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay

58

ĐỌC SÁCH

NGUYỄN THẮM

Dân tộc học và Nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa

71

THÔNG TIN

·Các chỉ số phát triển con người: Cập nhật số liệu thống kê năm 2018 của UNDP

75

TÓM TẮT CÁC BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

78