Mục lục tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2019

30/03/2020

Nghiên cứu Con người

Năm thứ Mười Bảy -  Tạp chí ra 2 tháng một kỳ

Số 1(100) 2019

Mục lục

ĐÀO  THỊ MINH  HƯƠNG

Các hướng tiếp cận trong phát triển con người

3

LÊ  THỊ ĐAN  DUNG

Tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ nhìn từ góc độ quyền con người và phát triển con người

16

TRƯƠNG  THỊ  THANH  QUÝ

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển thể chất con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

27

NGUYỄN  THANH  THỦY

Cách thức ứng phó với thảm họa tự nhiên của cư dân nông thôn hiện nay

37

NGUYỄN  ĐỨC  CHIỆN

Biến đổi khuôn mẫu sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình nông thôn: trường hợp một xã ở đồng bằng sông Hồng

51

TRAO ĐỔI

LƯU THỊ LỊCH

Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng trong 5 năm đầu chung sống và một số yếu tố ảnh hưởng

65

TÓM TẮT CÁC BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

78