Mục lục tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2018

16/03/2020

 Nghiên cứu Con người

Năm thứ Mười Sáu -  Tạp chí ra 2 tháng một kỳ

Số 5(98) 2018

MỤC LỤC

NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người, phát triển con người và quyền con người

3

LƯƠNG ĐÌNH HẢI

Cách mạng khoa học công nghệ và sự phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ sức khỏe

11

ĐÀO THị MINH  HƯƠNG

Thách thức phát triển con người Việt Nam hiện nay từ góc độ nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội

22

TRƯƠNG THỊ THANH QUÝ

Tác động tích cực của chính sách chăm sóc sức khỏe đối với sự phát triển con người Việt Nam

35

PHẠM THỊ TÍNH

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Thực trạng an ninh nguồn nước hộ gia đình trong mối liên hệ với sức khỏe con người qua nghiên cứu ở tỉnh Hà Nam

44

TRAO ĐỔI

NGUYỄN THỊ HUỆ

Bảo đảm an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam: Quan điểm và thực tiễn

61

ĐỌC SÁCH

LÊ TỐ LAM

Đi tìm triết lí giáo dục Việt Nam

72

THÔNG TIN

· Hội thảo khoa học: Các vấn đề xã hội và phát triển con người ở Việt Nam: thực trạng và thách thức

76

TÓM TẮT CÁC BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

78