Mục lục tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2019

30/03/2020

 

                   KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI                              (THÁNG 9/1999)

Nghiên cứu Con người

Năm thứ Mừời bảy -  Tạp chí ra 2 tháng một kỳ

Số 4(103) 2019

Mục lục

LƯƠNG ĐÌNH HẢI

Những định hướng nghiên cứu chính của Viện Nghiên cứu Con người hiện nay

3

ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG

An ninh sức khỏe: Các hướng tiếp cận nghiên cứu

12

ĐẶNG HỮU TOÀN

Phát triển văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần - cơ sở để phát triển con người Việt Nam hiện nay

26

HỒ SĨ QUÝ

Thực trạng phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

34

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Một số vấn đề đặt ra đối với phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ giáo dục

48

VƯƠNG XUÂN TÌNH

VƯƠNG NGỌC THI

Một số yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

58

VŨ THỊ THANH

Phát triển con người của phụ nữ dân tộc thiểu số từ phương diện tiếp cận giáo dục (Qua nghiên cứu tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

71

THÔNG TIN

·      Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam 

·     Phát triển nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam

84

TÓM TẮT CÁC BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

88