Mục lục tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2019

30/03/2020

  Nghiên cứu Con người

Năm thứ Mười Bảy -  Tạp chí ra 2 tháng một kỳ

Số 3(102)2019

Mục lục

NGUYỄN MINH HOÀN

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Quan điểm Triết học Mác về sự tác động của cách mạng công nghiệp đến sự phát triển con người và ý nghĩa của nó trong điều kiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

3

LƯƠNG ĐÌNH HẢI

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay

13

ĐẶNG QUANG ĐỊNH

Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến tiến bộ xã hội và con người

26

LÊ THỊ ĐAN DUNG

VŨ THỊ THANH

Tiếp cận y tế, giáo dục và thông tin của phụ nữ dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa

37

PHẠM THỊ TÍNH

Rủi ro do thiên tai và những vấn đề đặt ra đối với trẻ em ở Việt Nam nhìn từ góc độ quyền con người

47

TRAO ĐỔI

TRƯƠNG THỊ THANH QUÝ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người và việc vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển

61

ĐỌC SÁCH

ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Gợi ý cho Việt Nam

74

TÓM TẮT CÁC BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

78