Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách- Báo caó phát triển con người 2007/2008

18/08/2015

Ra đời vào thời điểm biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiên trọng đến phát triển con người và không ngừng gia tăng trên toàn trái đất, báo cáo đã nêu ra những mối hiểm họa lâu dài đối với toàn thể nhân laoij và đẩy lùi những tiến bộ về phát triển con người, đặc biệt là người nghèo. Báo cáo đã nêu những khuyến nghị về trách nhiệm và cách quản lý hành tinh trái đất theo tinh thần công bằng xã hội và quyền con người giữa các quốc gia và giữa các thế hệ. Cần có sự chung tay của toàn nhân loại dựa trên các giá trị chung và một tầm nhìn chung

File attack