Chiến lược phát triển bàn về tư duy và hành động có tính chiến lược/Ngô Doãn Vịnh._H.:Chính trị quốc gia, 2007._430tr.

18/08/2015

Cuốn sách trình bày các vấn đề như quan niệm và kinh nghiệm của thế giới về chiến lược, chiến lược phát triển các ngành sản xuất vật chất, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, chiến lược phát triển vùng và chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở nước ta.

File attack