Vấn đề con người trong tác phẩm Triết học xã hội của A.G.Spirkin

18/08/2015

Bài viết phân tích quan điểm của Spirkin về vấn đề con người, vai trò của nhân tố chủ quan trong sản xuất, trong đời sống xã hội với hy vọng giúp bạn đọc hiểu hơn bản chất đích thực của con người và vai trò của nó, nhằm vận dụng vào thực tiễn công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam ta.

File attack