Bất bình đẳng xã hội

18/08/2015

Cuốn sách "Bất bình đẳng xã hội (Social Inequality) " của Martin N.Marget không chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản trong tiếp cận nghiên cứu về bất bình đẳng mà còn phân tích khá sâu sắc tình trạng bất bình đẳng trong từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, chủng tộc/giai cấp của xã hội Mỹ.

File attack