Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

18/08/2015

Cuốn sách trình bày kết quả nghiên cứu về nhu cầu an sinh và bảo trợ xã hội của ba nhóm thiệt thòi là nông dân nghèo, lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, người khuyết tật kể cả những người có HIV/AIDS. Cuốn sách đã trình bày một khung tiếp cận giúp hiểu rõ hơn bản chất của bảo trợ xã hội

File attack