Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam/ Đoàn Văn Khái._H.:Lý luận chính trị, 2005._246 tr.

18/08/2015

Cuốn sách đề cập đến nguồn lực con người Việt Nam hiện nay, việc khai thác, sử dụng và phát triển hiệu quả nguồn lực đó, đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

File attack