Tư tưởng Hồ Chí Minh- phương pháp luận nghiên cứu Con người

17/08/2015

Cuốn sách gồm 36 bài viết của các tác giả trong và ngoài Viện Nghiên cứu Con người trình bày về tư tưởng hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu Con người.

File attack