Nhân học và các nhà nhân học trường phái hiện đại Anh

17/08/2015

Cuốn sách của Adam Cuper kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1973, giới thiệu lịch sử một nửa thế kỷ của nhân học xã hội Anh. Cuốn sách là công trình lịch sử phê phán nhân học xã hội Anh hiện đại; miêu tả sự nghệp của các nhà lý luận chủ yếu, các tư tưởng và đóng góp của họ trong bối cảnh môi trường tri thức và thiết chế trong đó họ hoạt động.

File attack