Giới thiệu sách "Amartya Sen: Phát triển là quyền tự do"

17/08/2015

Cuốn sách được Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương phối hợp với nhà xuất bản Thống kê dịch và ấn hành năm 2002. Đây là cuốn sách được đánh giá cao cả về giá trị học thuật, cả về ý nghĩa thực tiễn. Tác giả đã chứng minh quan điểm "phát triển là quyền tự do" với quyền tự do vừa là mục tiêu cuối cùng của đời sống kinh tế vừa là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được phục lợi chung hay nói cách khác đi là "mở rộng quyền tự do vừa được coi là mục đích cơ bản vừa được coi là phương tiện chủ yếu của sự phát triển".

File attack