Những giá trị khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học

17/08/2015

Bài viết gồm những tri thức rút ra khi đọc "Tuyển tập Tâm lý học" của GS.VS. Phạm Minh Hạc được NXB Giáo dục ấn hành năm 2002. Tuyển tập tâm lý học gồm những nghiên cứu có ý nghĩa lớn nhất về lý luận và thực tiễn, sẽ giúp ích cho tất cả những ai đang học tập, giảng dạy và nghiên cứu tâm lý học.

File attack