Giới thiệu sách: "V.E.Davisdovich. Dưới lăng kính triết học"

17/08/2015

Cuốn sách do Hồ Sĩ Quý, Lưu Minh Văn và Nguyễn Anh Tuấn Dịch được nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành tháng 9 năm 2002. Nội dung đi sâu làm rõ nhân loại, Người là ai, cái gì đã xảy ra đối với loài người ở thế kỳ XX; con người và xã hội loài người trong xã hội hiện đại đang có diện mạo như thế nào; chúng ta sẽ đối mặt với những thách thức của thế kỷ mới như nào v.v...

File attack