Giới thiệu sách "Những vấn đề của thế kỷ XXI"

17/08/2015

Cuốn sách tập hợp suy nhgix của các tác giả trong hai cuộc hội thảo của Unesco "Hội kiến của thế kỷ XXI" và "Những cuộc đối thoại của thế kỷ XXI" với sự có mặt của nhiều trí thức như E.Morin, T.Gaudin, Stephen J.Gould.

File attack