Giới thiệu sách: "Niên giám nghiên cứu số 1 của Viện nghiên cứu Con người (17/08/2015)

Bài được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2002, do TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc giới thiệu

Giới thiệu sách "Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001" (17/08/2015)

Bài do TS. Trương Thị Thúy Hằng giới thiệu, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2002