Tư tưởng Hồ Chí Minh- phương pháp luận nghiên cứu Con người (17/08/2015)

Bài viết của TS. Đỗ Thịnh, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2003

Nhân học và các nhà nhân học trường phái hiện đại Anh (17/08/2015)

Bài viết của Dương Đỗ Quyên, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2003

Nhân học về bạo lực và xung đột (17/08/2015)

Bài viết của Nguyễn Thanh Phương, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2003

Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ (17/08/2015)

Bài viết của Nguyễn Hoàng Oanh, được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2003

Giới thiệu sách: Nhân loại qua các chặng đường phát triển (17/08/2015)

Bài viết do Phạm Thanh Đức giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2003

Giới thiệu sách "Amartya Sen: Phát triển là quyền tự do" (17/08/2015)

Bài viết do TS. Vũ Minh Chi giới thiệu trên tạp chí Nghiên cứu Con người năm 2003

Những giá trị khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học (17/08/2015)

Bài viết do GS.TS. Đỗ Long giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2003

Giới thiệu sách: "V.E.Davisdovich. Dưới lăng kính triết học" (17/08/2015)

Bài viết được giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2002

Giới thiệu sách: Đạo đức học Mạnh tử- Tinh hóa Nho giáo nguyên thủy (17/08/2015)

Bài viết do TS. Hoàng Ngọc Hiến, nguyên hiệu trưởng trưởng Viết văn Nguyễn Du giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2002

Giới thiệu sách "Những vấn đề của thế kỷ XXI" (17/08/2015)

Bài viết do Lê Thị Đan Dung giới thiệu trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2002