Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí

18/08/2021

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người phải có nội dung phù hợp với mục đích, tôn chỉ của Tạp chí, đúng với các hướng chuyên ngành về nghiên cứu con người và phát triển con người.

2. Bài gửi đăng phải chưa đăng trên các sách, báo hay tạp chí khác. Tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết và xuất xứ tài liệu trích dẫn.

3. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, sử dụng phần mềm MS Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, căn lề trên: 2,5 cm, căn lề dưới: 2,5cm, căn lề trái: 3 cm, căn lề phải: 2 cm.

4. Bài nghiên cứu có độ dài từ 13 đến 18 trang (kể cả Tài liệu tham khảo) và tóm tắt nội dung không quá 15 dòng. Có ít nhất 3 từ khóa. Nếu là bài dịch phải gửi kèm bản chụp tài liệu gốc tiếng nước ngoài với tên tác giả, tên bài, tên sách, tạp chí, nhà xuất bản, năm xuất bản của tài liệu đó. Nguồn dịch phải đảm bảo bản quyền tác giả.

5. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt.

6. Tài liệu trích dẫn trong bài viết phải trình bày như sau:

- Nếu tác giả là người Việt Nam viết đầy đủ họ tên, để trong dấu ngoặc đơn và viết theo thứ tự: họ tên tác giả, năm xuất bản. Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2016).

- Nếu tác giả là người nước ngoài viết họ và tắt chữ cái tên tác giả, năm. Ví dụ: (Toffler, A., 1991).

- Khi trích dẫn nguyên văn phải có dấu ngoặc kép và cần có thêm số trang. Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2016, tr. 10);  (Toffler, A., 1991, tr. 50).

7. Bài nghiên cứu phải có mục Tài liệu tham khảo ở cuối bài đánh theo số thứ tự 1, 2, 3,… theo tên vần a, b, c,… Thứ tự trong tài liệu tham khảo như sau: Họ tên tác giả. Năm xuất bản. Tên tài liệu (Tên sách, tên tạp chí thì in nghiêng; tên bài viết trong tạp chí hoặc chương sách thì để trong dấu ngoặc kép). Nhà xuất bản. Địa điểm xuất bản.

Ví dụ: Với sách: Trần Hữu Quang. 2016. Xung đột văn hóa. Nxb. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.

Với tạp chí: Trần Hữu Quang. 2016. “Xung đột văn hóa”. Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3(68).

Với  luận án thì in nghiêng tên luận án và phải ghi rõ tên, năm bảo vệ và địa chỉ của cơ sở đào tạo.

Ví dụ: Nguyễn Đăng Dương. 2012. Hỏi đáp về quyền con người. Đại học Luật. Hà Nội.

Với tài liệu trên internet: Trần Hữu Quang. 2009. “Lòng tin trong xã hội và vốn xã hội”, (http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-hoc-ung-dung/van-hoa-quan-tri/1476-tran-huu-quang-long-tin-trong-xa-hoi-va-von-xa-hoi-.html).

8. Ban biên tập có quyền sửa chữa bài viết theo yêu cầu của Tạp chí (chúng tôi sẽ trao đổi với tác giả nếu thấy cần thiết).

9. Ban biên tập có quyền sử dụng bài viết đã được đăng trên Tạp chí (bản giấy) để đăng tải lên nền tảng số theo định hướng phát triển của Tạp chí.

10. Bài gửi đến Tòa soạn phải có đầy đủ thông tin: Họ và tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ chính quyền (nếu có), địa chỉ nơi công tác và số điện thoại, địa chỉ email để tiện liên hệ.

11. Bài viết gửi đăng nếu không được sử dụng, Tòa soạn không trả lại bản thảo cho tác giả.

      Rất mong nhận được sự cộng tác của đông đảo cộng tác viên!

Tạp chí Nghiên cứu Con người