Quan hệ họ hàng một nguồn vốn xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn

20/06/2013

Đề làm rõ vai trò của quan hệ họ hàng trong đời sống kinh tế hộ gia đình nông thôn hiện nay, tác giả đã phát triển một đề tài về kinh tế hộ gia đình nông thôn dưới góc nhìn vốn xã hội, nhấn mạnh đến vốn xã hội xuất phát từ quan hệ họ hàng. Bài viết này nhằm mục đích cụ thể hóa chủ đề nghiên cứu thông qua việc xem lại những nghiên cứu liên quan. Trước khi đi vào bàn luận và nêu lên những vấn đề cần khảo cứu trên thực địa về vốn xã hội, quan hệ họ hàng, và việc phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn, tác giả đề cập đến vốn xã hội và quan hệ họ hàng trong bối cảnh làng xã.

Nguyễn Tuấn Anh

The older news.............................