Quan hệ biện chứng giữa giáo dục và đào tạo-một số suy ngẫm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

04/04/2022

Giới thiệu tóm tắt trong file đính kèm