Thực trạng an ninh nguồn nước hộ gia đình trong mối liên hệ với sức khỏe con người qua nghiên cứu ở tỉnh Hà Nam

02/04/2020

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2018

Phạm Thị Tính, Nguyễn Đình Tuấn