Vấn đề con người trong cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật tham gia chuyển giao khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới

02/04/2020

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Hà Hữu Nga

The older news.............................