Đo lường nghèo đa chiều cho các vùng ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014

02/04/2020

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Lương Thùy Dương, Vũ Quốc Huy

The older news.............................